Brandutredningar

I samband med brandutredningar analyseras tekniska fynd på platsen som till exempel den påverkan som branden har haft på olika byggnadsdelar eller tekniska komponenter som tros ha ett samband med brandens uppkomst. Detta kompletteras dock nästan alltid med andra datakällor som till exempel intervjuer eller data från tredje part (t.ex. datatrafik eller elförbrukning) allt för att formulera och sedan testa hypoteser kring brandens uppkomst och orsak.

I vissa fall är det även relevant att undersöka mer bakomliggande faktorer till orsaken eller händelseförloppet eller hur det byggnadstekniska brandskyddet påverkade utfallet. Det är till exempel inte ovanligt att det uppkommer behov av att undersöka hur brister i det byggnadstekniska brandskyddet påverkade utfallet för att undersöka ansvar.

Oavsett syfte följer alla brandutredningar den internationellt erkända standarden NFPA 921 "Guide for Fire and Explosion Investigation" som är krav att använda för expertvittnen vid amerikanska domstolar, men också utgör en internationell best-practice för brandutredning. Standarden , som är på ca 400 sidor, beskriver dels en detaljerad process för att försäkra sig om en objektiv bedömning av fynden (sk. "den vetenskapliga metoden"), men också ett stort antal vetenskapligt belagda samband mellan fynd och de slutsatser som kan dras utifrån dessa. 

Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om brandutredningar – hur de går till eller vilka frågor som kan besvaras.